• آب و فاضلاب منطقه 4 Translate

  [[ Translate ]]

  • رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل Translate

   [[ Translate ]]

   • قائم مقام مدیر عامل Translate

    [[ Translate ]]

   • حوزه نظارت بر بهره برداری Translate

    [[ Translate ]]

    • گروه کنترل کیفیت بهداشت آب و فاضلاب Translate

    • دفتر مدیریت مصرف آب و انرژی Translate

    • دفتر نظارت بر بهره برداری آب شهری Translate

    • دفتر نظارت بر بهره برداری فاضلاب شهری Translate

   • حوزه مالی و پشتیبانی Translate

    [[ Translate ]]

    • امور مالی Translate

    • امور اداری و خدمات عمومی Translate

   • حوزه مهندسی و توسعه Translate

    [[ Translate ]]

    • دفتر خدمات مهندسی Translate

    • دفتر نظارت بر امور اجرایی طرح های آب و فاضلاب Translate

   • حوزه درآمد و امورمشترکین Translate

    [[ Translate ]]

    • دفتر درآمد و وصول مطالبات Translate

    • دفتر نظارت بر وصول درامد Translate

    • دفتر نظارت بر امور مشترکین Translate

    • دفتر نظارت بر فروش انشعاب فاضلاب Translate

   • حوزه برنامه ریزی و منابع انسانی Translate

    [[ Translate ]]

    • دفتر آمار و فن آوری اطلاعات Translate

    • دفتر برنامه و بودجه Translate

    • دفتر بهره وری و منابع انسانی Translate

    • گروه پژوهش، بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد Translate

   • ناحیه بهارستان Translate

    [[ Translate ]]

   • مدیر ناحیه سلیمانیه Translate

    [[ Translate ]]

   • مدیر ناحیه افسریه Translate

    [[ Translate ]]

   • امور بازرگانی و قرارداها Translate

    [[ Translate ]]

   • دفتر حراست و امور محرمانه Translate

    [[ Translate ]]

   • دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی Translate

    [[ Translate ]]

   • مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات Translate

    [[ Translate ]]

   • پدافند غیر عامل Translate

There is no item to show.

Categorized Staff List

No item(s) found.
To receive newsletter please enter your e-mail.