طرح و تصویر

 کارتون‌های مرتبط با موضوع آب در رسانه‌های سراسری

نیمه دوم تیرماه ١٣٩٣

 

 

 

کارتون 1

 

کارتون 3

کارتون33

 

 

 

 

 

 

 

 

کارتون 5

 

کارتون 7

 

 

 

کارتون 6

کارتون 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.