ما اعتقاد داریم :

خدمات ما موجب غنا و تعالی زندگی مردم می شود و روابط بین ما و مردم را تقویت می نماید.

موفقیت شرکت درگرو رضایت ارباب رجوع است. ما درهنگام ارایه خدمت به این ویژگی پایبندیم.

کارکنان شرکت به عنوان ارزشمندترین منابع به حساب می آیند. لذا تردیدی در اثرگذاری پندار، رفتار و کردار آنان در همه مراجعین نداریم.

بی تردید موفقیت مادی شرکت مورد توجه است ولی ما آن را تنها وسیله ای برای دستیابی به هدفی گسترده تر که ارایه خدمات مناسب می باشد، می دانیم .

ما همواره با حفظ هویت خود ارزش های ذیل را که منبع هدایت ما در ارایه خدمات خدا پسندانه به ارباب رجوع می شود، فراموش نخواهیم کرد:

در هر شرایط به اصول اخلاقی و صفای معنوی پای بندیم .

نظم، آراستگی، وقت شناسی و آمادگی برای ارایه خدمات به ارباب رجوع را از اصول مسلم و قطعی موفقیت خود می دانیم.

فرهنگ پاسخگو بودن در مقابل ارباب رجوع را از مسیرهای تعالی خود و شرکت می دانیم.

رعایت ادب، نزاکت، عدالت و انصاف را رمز بقاء شرکت می دانیم .

این باورها و ارزش های اخلاقی تعیین کننده نوع رابطه ای است که ما با ارباب رجوع برقرار می کنیم.

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.