شرکت آب و فاضلاب استان تهران/بهداشت، ایمنی ومحیط زیست