جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001-2000   در آبانماه سال هشتاد و یک بررسی موضوع در پی همکاری با مشاور مربوطه گروه کارشناسان آغاز گردید. پس از استقرار سیستم آبفای منطقه در ماه مارس 2004 موفق به اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت از شرکت BSI انگلستان گردید. همچنین با انجام ممیزی های مراقبتی کماکان سیستم پایدار بوده و منطقه از مزایای استقرار آن بهره مند می باشند. 

اهداف طرح

هدف از ایجاد و اجرای سیستم مدیریت کیفیت در شرکت عبارتند از :
1. حصول اطمینان از انطباق با الزامات قانونی و الزامات مشتری به طور مؤثر.
2. کمک به کارکنان برای تعیین این که چه کاری ، چه موقع و با استفاده از چه مبالغی باید انجام شود ( از حیث دستورالعمل ها و اطلاعات واضح )
3. به حداقل رساندن زمان.
4. ایجاد قابلیت دستیابی، حفظ و بهبود کیفیت.
5. طراحی بهتر خدمات.
6. بهبود بهره وری و کارایی.
7. بهبود و ضعیت مستندات.
8. شفاف سازی حدود مسئولیت و اختیارات. 

تغییرات که در اثر تجربه ایجاد شده است :

با توجه به عمر کوتاه استقرار و اجرای سیستم به راحتی می توان پویایی ایجاد شده درکارکنان و فرآنیدها را احساس کرد و با اجرای فرآیندهای طرح ریزی شده در سیستم ، کارکنان به مشکلات و ابهامات فرآنیــدها پی برد و پیوسته با پیشنهادها و انتقادهای خود دررفع ابهامات ایجاد شده و شفاف سازی فرآیندها کمک کنند و فصل مشترک بین فرآیندها نیز هرروز بهتراز روز قبل مشخص و مطرح میشود که این امر باعث ایجاد بهبود مستمر و دائم درسیستم میشود . البته باید تغییرات در سیستم را با برنامه ریزی های بلند مدت و اجرای برنامه های لازم جهت دستیابی به اهداف تعریف شده در سیستم احساس کرد که درحال حاضر درحین سخت بودن اجرای سیستم احساس خوشایند ایجاد بهبود مستمر نیز ملموس و جاری می باشد .