تقدیرنامه سه ستاره

شرکت آب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران در راستای بهره گیری از روش های نوین مدیریتی در سال 1391 به دنبال کسب گواهینامه تعهد به تعالی سازمانی موفق به دریافت تقدیر نامه سه ستاره گردید.

3 ستاره