گواهینامه تعالی سازمانی

شرکت آب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران در راستای بهره گیری از روش های نوین مدیریتی در سال 1390 حضور در فرآیند جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی را در دستور کار خود قرار داد و در بهمن ماه موفق به اخذ گواهینامه تعهد به تعالی براساس " الگوی تعالی سازمانی- ویرایش 90 " گردید.

 

 

 

تعالی