تاسیسات موجود در شبکه

طول تقریبی شبکه آب در محدوده این منطقه برابر 1381 کیلومتر می باشد که توسط تجهیزات ذیل کنترل می گردد:
* 63        دستگاه شیر فشارشکن
* 14309   دستگاه شیرخط کوچک با قطر کوچکتر یا مساوی 300 میلیمتر
* 257       دستگاه شیرخط بزرگ با قطر بزرگتر یا مساوی 300 میلیمتر
* 3091     دستگاه شیر آتش نشانی زمینی
* 597       دستگاه شیر آتش نشانی ایستاده ( پیلاری )

مخازن

آبگیری آبفای منطقه 4 از مخازن مختلف به شرح ذیل صورت می پذیرد:
* مخزن 4 با ظرفیت 55500 متر مکعب که در منطقه بهجت آباد واقع در محدوده آبفای منطقه 2 می باشد، این مخزن با آبفای منطقه 5 به صورت مشترک استفاده می شود.
* مخزن 5 با ظرفیت 55500 متر مکعب در منطقه بهار واقع در محدوده آبفای منطقه 2 می باشد.
* مخزن 6 با ظرفیت 55500 متر مکعب در منطقه عشرت آباد واقع در محدوده آبفای منطقه 2 می باشد.
* مخزن 7 با ظرفیت 55500 متر مکعب در منطقه مجیدیه واقع در محدوده آبفای منطقه 2 می باشد.
* مخزن 31 با ظرفیت 37000 متر مکعب در منطقه تهران نو واقع در محدوده آبفای منطقه 2 می باشد.
* مخزن 51 با ظرفیت 45000 متر مکعب در منطقه قصر فیروزه واقع در محدوده آبفای منطقه 4 می باشد.
* مخزن 63 با ظرفیت 10000 متر مکعب در منطقه مسعودیه واقع در محدوده آبفای منطقه 4 می باشد.
* مخزن 2 با ظرفیت 74000 متر مکعب در منطقه بی سیم واقع شده است که قسمت کوچکی از منطقه را تحت پوشش خود قرار داده است و بهره گیری بیشتر از آن توسط آبفای منطقه 2 صورت می پذیرد.

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.