ناحیه ها

 

 

 ناحیه بهارستان 

محدوده ناحیه بهارستان : از شمال خیابان انقلاب، از جنوب خیابان شوش، از غرب خیابان ولیعصر و از شرق خیابان ١٧ شهریور
تعداد مشترکین تحت پوشش :
  62095

 

 

نقشه بهارستان

 

ناحیه سلیمانیه  
محدوده ناحیه سلیمانیه :از شمال خیابان دماوند،از جنوببزرگراه محلاتی، از غرب خیابان ١٧ شهریور و از شرق خیابان نیروی هوایی
تعداد مشترکین تحت پوشش : 72048

نقشه سلیمانیه

 ناحیه افسریه

محدوده ناحیه افسریه :از شمال خیابان دماوند،از جنوبخیابان خاوران، از غرب خیاباننیروی هواییو از شرق جنگل سرخه حصار و شهرک مسعودیه
تعداد مشترکین تحت پوشش :
61353

نقشه افسریه