پاسخگوئی به مشترکین

روش اجرائی :پاسخـگـوئـی بـه مشتـرکین 

 هـــد ف :  پاسخگـوئی به اعتـراض مشترکین ؛ و ارائـه خـدمات و رسیدگی به شکایت مشترکین در حداقل زمـان  دامنـه عملکــرد : معاونت درآمـد و امـور مشتـرکین     

 تعـاریف :  نـــدارد 

شـــرح :مشترکینی که نسبت به مندرجات قبض و مبلغ آب بهاء مصرفی خود اعتـراض دارند به نواحی مشترکین منطقه خود مراجعه نمـوده و واحـد پاسخگوئی مشترکین نسبت به اعتراض آنها اقدامات لازم را بعمل میاورند که این اقدامات طبق روش اجـرائی عمل میشـود.

 فرم درخواست رسیدگی - فـرم ارسال به ارزیابی - فـرم بـازدیـد - فـرم محـاسبـات - فرم صـورتجـلسات