خدمات مشترکین

خدمات مشترکین 

نوع خدمت

مدارک مورد نیاز

مراحل انجام کار

مدت زمان انجام کار

تغییر نام پرونده

-پایان کار (اصل و کپی)
-سند مالکیت یا بنچاق (اصل و کپی)
-آخرین قبض آب بها مصرفی

مراحل تغییر نام پرونده

در شرایط متعارفی مدت زمان لازم برای انجام کار حداکثر ۴ روز است و در صورتیکه ملک به مساحی مجدد نیاز نداشته باشد این مدت کمتر خواهد شد.

تغییر (مسیرـ محل ـ قطر) انشعاب و تغییر ارتفاع کنتور

-پروانه پایان کار(اصل و کپی) 
- آخرین قبض آب بها مصرفی

مراحل تغییر مسیر انشعاب، تغییر محل انشعاب، تغییر ارتفاع کنتور و تغییر قطر انشعاب

در شرایط متعارفی مدت  زمان لازم برای تغییر قطر حداکثر ۱۰ روز و سایر خدمات شش روز می‌باشد.

استعلام محضری جهت خرید و یا فروش

-پایان کار ساختمان (اصل و کپی)
- در خصوص پلاک ثبتی ملک، نامه رأی دادگاه
- آخرین قبض آب بهاء مصرفی
 

مراحل پاسخ استعلام دفاتر ثبت

در شرایط متعارفی مدت زمان لازم برای انجام کار حداکثر ۴ روز است و در صورتیکه ملک به مساحی مجدد نیاز نداشته باشد این مدت کمتر خواهد شد.

واحد شماری

- درخواست واحد شماری
- پروانه ساخت یا پایان کار (اصل و کپی)
- آخرین قبض آب بهاء مصرفی

مراحل واحد شماری (تفکیک قبض آب بها)

در شرایط متعارفی حداکثر زمان انجام این کار ۴ روز است.

رسیدگی به شکایات

 

مراحل رسیدگی به شکایات در شرکتهای آب و فاضلاب

در شرایط متعارفی این فرآیند حسب موارد شکواییه و پیگیری های آن از ۲ تا ۱۴ روز زمان نیاز دارد.