روش اجرائی فرآیند واگذاری انشعاب جدید
 

هـــد ف :  واگـذاری و فروش انشعاب جـدید به متقاضیان  و کسانیکه ملک آنها ساخته شـده و یا در حالساخت میباشد.حصول اطمینان از دریافت و بازنگری نیازمندیهای متقاضیان دریافت انشعاب

 دامنـه عملکــرد :  معاونتهای در آمد و امـور مشتـرکین ، فنـی و بهـره برداری

 تعـاریف  :  نـــدارد

شـــرح :یکی از مهمترین و حساسترین فرآیند مشترکین فرآیند نصب و یا فروش انشعاب میباشد.طبق آئین نامه عملیاتی فروش انشعاب آب بر اساس عرصه وا عیان و نوع انشعاب آب ملک متقاضی پرونده سازی و حق انشعاب اخذمیگردد یکی از شاخصهائی که میبایست در این فرآیند در نظر گرفت سرعت کار متقاضی و همچنین زمان نصب انشعاب از موقع تکمیل پرونده تا زمان نصب انشعاب است که معدل زمانی بایستی معقول و کم باشد.به منظـور ارائه این خـدمات بازنگریهای مربوطه به درخواست و نیازمندیهای متقاضیان کنترل و بازنگری میگردد.    

 مـراجع و ضـمائـم :    

- کارت اشتراک
- فـرم کـروکی 

 - فرم اصلاح شبکه
- فرم اقرار تعهد نامه برای املاک استجاری و فرم قـرارداد 

  - مجوز حفاری 
- فرم واحد شماری ؛ فرم کار ؛ فرآیند اصلاح قرارداد

- صورتحساب هزینه های واگذاری              

- فرم سند حسابداری  

-   آئین نامه عملیاتی ( مرجع)                                  
-  فرم استـرداد چک
- فـرم لاک شیت      
- فرم مشخصات فنی انشعابات باز شده