روش اجرائی  تغییـــر نـام مشتــرک 
 
     
  هـــد ف :  تغییـر نام مشتـرک جهت اعمـال در سیستـم و صـدور قبض تحت نام جـدید  معاونت درآمــد و امــور مشتــرکین

تعـاریف  :  نـــدارد

 شـــرح :مشترک جهت تغییر نام اشتراک به واحـد درآمـد مراجعه مینماید. طبق آئینامه عملیاتی شرکتهای آب و فاضـلاب ؛ ملک میباید مورد ارزیابـی قرار گـرفته و از لحاظ میزان بدهی تعیین تکلیف گردد. در صورت وجـود بدهی حـق انشعاب پس از پرداخت بدهی توسط مشترک  مدارک مشترک جهت  تغییر نام شامل سنـد ، بنـچاق ، شناسنـامـه  مطابقت داده شـده وضمن اصلاح پرونده جهت اصلاح از طریق خدمات ماشینی در قبض آب بهاء به همراه هزینه  مربوطه اعمال میگردد.       

مـراجع و ضـمائـم :    
- فـرم گزارش بازدید ملک ( فرم واحد شماری )
-  فـرم تغییر نام
- ‌آئین نامـه عملیـاتـی    
- روش اجـرائی اصلاح قرارداد