روش اجرائی تغییــر سـطح / محـل کنتـور

هـــد ف : انجام اقدامات لازم جهت دسترسی به کنتورها به منظور سهولت در قرائت و انجام عملیات فنی مطابق با تغییرات ملک

 دامنـه عملکــرد : حوزه های معاونت درآمد و امور مشترکین ، معاونت فنـی و بهـره برداری

 تعـاریف : نـــدارد

 شـــرح : پس از مراجعه مشترک یا گزارش اخذ شده از واحد قرائت مبنی بر نیاز تغییر سطح کنتور فرم تغییر سطح توسط مسئول پذیرش در واحد درآمد تکمیل میشود سپس این فرم به دفترنظارت بر نصب انشعاب ارسال شـده و پس از کنترل اطلاعـات مـربوطه مراتب جهت اقـدام به معـاونت فنی و بهره برداری ارجاع داده میشود. هزینه های مـربوطه توسط واحد در‌آمـد با توجه به تعـرفه ارسالی از آب و فاضلاب استان تهران محاسبه شده و از طریق خـدمات ماشینی در قبض آب بهاء اعمال میگردد. فعالیتهای صورت گرفته از طرف معـاونت فنی وبهره برداری طی یک گزارش ( لیست فعالیتها ) به معاونت درآمد و امورمشترکین ارسال میگردد. به منظور اطمینان از صحت انجـام مـراحل فعالیتهای مربوطه مطابق با درخواست مشترک از شماره اشتراک استفاده میشود.

مـراجع و ضـمائـم : - فرم تغییــر سطـح- تعرفـه خدمـات متفـرقه