آگهی مناقصه عمومی 9/91 (یک مرحله ای)

مزایده

شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 شهر تهران

شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 شهر تهران

ایران

آگهی مناقصه عمومی 9/91
(یک مرحله ای)
شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهرتهران در نظر داردتعداد4 (چهار ) دستگاه وانت مزدا 2000 دوکابین مدل 1390 وبه بالا اطاق دار امداد وحوادث با راننده به صورت شبانه روزی وبدون تعطیلی به منظورتردد درمحدوده عملیاتی نواحی سلیمانیه وافسریه جهت انجام امورامداد وعملیات وبهره برداری ازتاسیسات آبرسانی خود را ازطریق مناقصه عمومی اجاره نماید .
1- مدت ومحل اجراء :ظرف مدت یکسال ازتاریخ 1/5/1391 در محدوده عملیاتی نواحی سلیمانیه وافسریه شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهرتهران
2- مبلغ برآوردی مناقصه : معادل 000ر800ر211ر1 ( یک میلیاردو دویست ویازده میلیون وهشتصد هزار ) ‌ریال می باشد .
3- مهلت ومحل دریافت اسناد مناقصه :متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 24/3/1391 با معرفی نامه معتبر به دبیر خانه آبفای منطقه چهار شهر تهران به نشانی خ بهشت ، ضلع جنوبی پارکشهر مراجعه ونسبت به در یافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
4- تاریخ ومحل تحویل اسناد : شرکت کنندگان می تواند پیشنهادات خودرا تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 3/4/1391 به دبیرخانه آبفای منطقه چهار شهر تهران درقبال اخذ رسید تحویل نمایند .
5-. تاریخ و زمان بازگشایی : جلسه کمیسیون مناقصه ساعت9:15 صبح روزیکشنبه مورخ 4/4/1391 خواهد بود.
6-مبلغ تضمین شرکت درمناقصه000ر590ر60 (شصت میلیون وپانصد ونود هزار ) ریال میباشدکه شرکت کنندگان در مناقصه می توانند توانندبه صورت فیش واریزی نقدی ویا ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران ویا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران ارسال نمایندو به پیشنهادهایی که فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش , سپرد ه های کمتر از میزان مقرر,چک شخصی ونظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7- به پیشنهادات فاقد امضاء ,مشروط ,مخدوش وپیشنهاداتی که بعد از مدت مقرراین آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- مدارک موردنیاز : الف - معرفینامه کتبی
ب - فیش بانکی بمبلغ 500ر157ریال بحسابجاری شماره 1- 6604100-2-160 نزدبانک اقتصاد نوین شعبه 15 خرداد بنام شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.