آگهی مناقصه عمومی 15/91 (دو مرحله ای)

مناقصه

شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 شهر تهران

شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 شهر تهران

ایران

آگهی مناقصه عمومی 15/91
(دو مرحله ای)
شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهرتهران در نظر دارد اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب با لوله پلی اتیلن به قطر 250 میلیمتر به طول تقریبی 5000متر و احداث آدم روها و را باشرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذارنماید.
1- مدت ومحل اجراء :ظرف مدت 6 شش ماه از تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل زمین در محدوده عملیاتی شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهرتهران
2- مبلغ برآوردی مناقصه : معادل 600ر715ر570ر7 ( هفت میلیاردو پانصد هفتاد میلیون وهفتصدوپانزده هزارو ششصد) ‌ریال می باشد .
3- مهلت ومحل دریافت اسناد مناقصه :متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 28/3/1391 با معرفی نامه معتبر به دبیر خانه آبفای منطقه چهار شهر تهران به نشانی خ بهشت ، ضلع جنوبی پارکشهر مراجعه ونسبت به در یافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
4- تاریخ ومحل تحویل اسناد : شرکت کنندگان می تواند پیشنهادات خودرا تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 10/4/1391 به دبیرخانه آبفای منطقه چهار شهر تهران درقبال اخذ رسید تحویل نمایند .
5-. تاریخ و زمان بازگشایی : جلسه کمیسیون مناقصه ساعت9:00 صبح روزیکشنبه مورخ 11/4/1391 خواهد بود. و دومین جلسه کمیسیون مناقصه جهت بازگشایی پاکتهای (ج) راس ساعت 9:00صبح روزدوشنبه مورخ19/4/1391 خواهد بود.
6-مبلغ تضمین شرکت درمناقصه500ر621ر254 (دویست پنجاه و چهار میلیون و ششصد و بیست ویک هزارو پانصد) ریال میباشدکه شرکت کنندگان در مناقصه می توانند توانندبه صورت فیش واریزی نقدی ویا ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران ویا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران ارسال نمایندو به پیشنهادهایی که فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش , سپرد ه های کمتر از میزان مقرر,چک شخصی ونظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7- به پیشنهادات فاقد امضاء ,مشروط ,مخدوش وپیشنهاداتی که بعد از مدت مقرراین آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- مدارک موردنیاز : الف - معرفینامه کتبی
ب - فیش بانکی بمبلغ 000ر210ریال بحسابجاری شماره 1- 6604100-2-160 نزدبانک اقتصاد نوین شعبه 15 خرداد بنام شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.