آگهی تجدید مناقصه عمومی 8/91 (یک مرحله ای)

مناقصه

شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 شهر تهران

شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 شهر تهران

ایران

آگهی تجدید مناقصه عمومی 8/91
(یک مرحله ای)
شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهرتهران در نظر داردتعداد سه دستگاه وانت مزدا 2000 دوکابین مدل 1390 وبه بالا اطاق دار امداد وحوادث با راننده به صورت شبانه روزی وبدون تعطیلی به منظورتردد درمحدوده عملیاتی ناحیه بهارستان جهت انجام امورامداد وعملیات وبهره برداری ازتاسیسات آبرسانی خود را ازطریق مناقصه عمومی اجاره نماید .
1- مدت ومحل اجراء :ظرف مدت یکسال ازتاریخ 1/5/1391 در محدوده عملیاتی ناحیه بهارستان شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهرتهران
2- مبلغ برآوردی مناقصه : معادل 000ر015ر026ر1 ( یک میلیاردو بیست وشش میلیون وپانزده هزار ) ‌ریال می باشد .
3- مهلت ومحل دریافت اسناد مناقصه :متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 14/4/1391 با معرفی نامه معتبر به دبیر خانه آبفای منطقه چهار شهر تهران به نشانی خ بهشت ، ضلع جنوبی پارکشهر مراجعه ونسبت به در یافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
4- تاریخ ومحل تحویل اسناد : شرکت کنندگان می تواند پیشنهادات خودرا تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 24/4/1391 به دبیرخانه آبفای منطقه چهار شهر تهران درقبال اخذ رسید تحویل نمایند .
5-. تاریخ و زمان بازگشایی : جلسه کمیسیون مناقصه ساعت9صبح روزیکشنبه مورخ 25/4/1391 خواهد بود.
6-مبلغ تضمین شرکت درمناقصه 750ر301ر51 (پنحاه ویک میلیون وسیصدو یک هزارو وهفتصدوپنجاه ) ریال میباشدکه شرکت کنندگان در مناقصه می توانند به صورت فیش واریزی نقدی ویا ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران ویا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران ارسال نمایندو به پیشنهادهایی که فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش , سپرد ه های کمتر از میزان مقرر,چک شخصی ونظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7- به پیشنهادات فاقد امضاء ,مشروط ,مخدوش وپیشنهاداتی که بعد از مدت مقرراین آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- مدارک موردنیاز : الف - معرفینامه کتبی
ب - فیش بانکی بمبلغ 500ر157ریال بحسابجاری شماره 1- 6604100-2-160 نزدبانک اقتصاد نوین شعبه 15 خرداد بنام شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران
ضمناً هزینه درج آگهی مربوط به این مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد .
برگزارکننده مناقصه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
سایت شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهرتهران : htt://t4ww.tpww.co.ir
سایت ملی مناقصات : http://iets.mporg.ir
سایت شرکت مهندسی: http:tender.nww.co.ir
سایت سازمان بازرسی:http://Tender.bazresi.ir
شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.