آگهی مناقصه عمومی 14/91 (یک مرحله ای)

مناقصه

شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 شهر تهران

شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 شهر تهران

ایران

آگهی مناقصه عمومی 14/91
(یک مرحله ای)
شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهرتهران در نظر انجام خدمات نظافت،نگهداری فضای سبز، سرویس دهی آبدارخانه ساختمانهای تحت پوشش خود را ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .
1- مدت ومحل اجراء :ظرف مدت یکسال ازتاریخ 1/5/1391 در محدوده عملیاتی شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهرتهران
2- مبلغ برآوردی مناقصه : معادل 217ر612ر042ر6 ( شش میلیاردو چهل ودومیلیون وششصد ودوازده هزار ودویست وهفده) ‌ریال می باشد .
3- مهلت ومحل دریافت اسناد مناقصه :متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 14/4/1391 با معرفی نامه معتبر به دبیر خانه آبفای منطقه چهار شهر تهران به نشانی خ بهشت ، ضلع جنوبی پارکشهر مراجعه ونسبت به در یافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
4- تاریخ ومحل تحویل اسناد : شرکت کنندگان می تواند پیشنهادات خودرا تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 24/4/1391 به دبیرخانه آبفای منطقه چهار شهر تهران درقبال اخذ رسید تحویل نمایند .
5-. تاریخ و زمان بازگشایی : جلسه کمیسیون مناقصه ساعت10صبح روزیکشنبه مورخ 25/4/1391 خواهد بود.
6-مبلغ تضمین شرکت درمناقصه 000ر779ر208 (دویست وهشت میلیون وهفتصد وهفتاد ونه هزار ) ریال میباشدکه شرکت کنندگان در مناقصه می توانند به صورت فیش واریزی نقدی ویا ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران ویا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران ارسال نمایندو به پیشنهادهایی که فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش , سپرد ه های کمتر از میزان مقرر,چک شخصی ونظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7- به پیشنهادات فاقد امضاء ,مشروط ,مخدوش وپیشنهاداتی که بعد از مدت مقرراین آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- مدارک موردنیاز : الف - معرفینامه کتبی
ب - فیش بانکی بمبلغ 500ر157ریال بحسابجاری شماره 1- 6604100-2-160 نزدبانک اقتصاد نوین شعبه 15 خرداد بنام شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران
ضمناً هزینه درج آگهی مربوط به این مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد .
برگزارکننده مناقصه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
سایت شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهرتهران : htt://t4ww.tpww.co.ir
سایت ملی مناقصات : http://iets.mporg.ir
سایت شرکت مهندسی: http:tender.nww.co.ir
سایت سازمان بازرسی:http://Tender.bazresi.ir
شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.