آگهی مناقصه عمومی 21/91 (دو مرحله ای)

مناقصه

شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 شهر تهران

شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 شهر تهران

روزنامه ایران

آگهی  مناقصه عمومی 21/91

(دو مرحله ای)

 

 شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهرتهران در نظر دارد انواع اتصالات چدن داکتیل و دریچه ها و محفظه شیر انشعاب  در اندازه های مختلف شامل بارگیری وحمل مورد نیازجهت استفاده در تأسیسات آبرسانی خود را ازطریق مناقصه عمومی باشرایط زیراز تولیدکنندگان معتبر خریداری نماید.

1- مدت ومحل تحویل : ظرف مدت 4 ماه در انبار مرکزی  شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهرتهران

2- مهلت ومحل دریافت اسناد مناقصه :متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند تاپایان وقت اداری روز  چهارشنبه مورخ 18/5/1391 با معرفی نامه معتبر به دبیر خانه آبفای منطقه 4 به نشانی خ بهشت ، ضلع جنوبی پارکشهر مراجعه ونسبت به در یافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

3- تاریخ ومحل تحویل اسناد  : شرکت کنندگان می تواند پیشنهادات خودرا تاپایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 31/5/1391 به دبیرخانه  آبفای منطقه 4 درقبال اخذ رسید تحویل نمایند .

4-. تاریخ و زمان بازگشایی : اولین جلسه کمیسیون مناقصه جهت بازگشایی پاکتهای ( الف،ب) رأس ساعت 9 صبح روزچهارشنبه مورخ 1/6/1391  ودومین جلسه کمیسیون مناقصه جهت بازگشایی پاکتهای (ج) رأس ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 12/6/1391  خواهد بود.

5-مبلغ تضمین شرکت درمناقصه 800ر642ر216 (دویست وشانزده میلیون وششصدو چهل ودو هزارو هشتصد) میباشدکه شرکت کنندگان در مناقصه می توانند به صورت فیش واریزی نقدی ویا ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران  ویا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران ارسال نمایندو به پیشنهادهایی که فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش , سپرد ه های کمتر از میزان مقرر,چک شخصی ونظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- به پیشنهادات فاقد امضاء ,مشروط ,مخدوش وپیشنهاداتی که بعد از مدت مقرراین آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7- مدارک موردنیاز :         الف - معرفینامه کتبی   

    ب - فیش بانکی بمبلغ 500ر157 ریال بحسابجاری سیبا شماره 1-6604100-2-160 نزدبانک اقتصاد نوین شعبه 15خرداد  بنام شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران

     ضمناً هزینه درج آگهی مربوط به این مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد .

     برگزارکننده مناقصه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است . 

    سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.  

    سایت شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهرتهران  :  htt://t4ww.tpww.co.ir

    سایت ملی مناقصات :   http://iets.mporg.ir    

    سایت شرکت مهندسی:   http:tender.nww.co.ir

سایت سازمان بازرسی:http://Tender.bazresi.ir   

                                                                                  شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران

 

 

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.