آگهی تجدید مناقصه عمومی 30/91

مناقصه

شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 شهر تهران

شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 شهر تهران

روابط عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی 30/91

 (یک مرحله ای)

 شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهرتهران در نظر دارد خرید و راه اندازی کنتور از نوع پیستونی کلاس c به اقطار 5/0 الی 2 اینچ با امکان نصب تجهیزات قرائت از راه دور بیسیم – رادیوئی واز جنس برنجی و پلی آمید  به تعداد 5000 عدد به روش فاینانس داخلی در محدوده عملیاتی شرکت خودرا از طریق مناقصه عمومی به سرمایه گذار  واجد شرایط واگذارنماید.

1- مدت ومحل اجراء :  ظرف مدت 4 ماه  از تاریخ ابلاغ قرارداد درمحدوده عملیاتی شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهرتهران

2- محل تامین اعتبار : از محل اعتبارات جاری شرکت

3- مبلغ برآوردی مناقصه : معادل 000ر500ر568ر3ریال (سه میلیارد و پانصد و شصت و هشت میلیون و پانصدهزار)  ریال

4- مهلت ومحل دریافت اسناد مناقصه :متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند تا ساعت 15 روز چهارشنبه  مورخ 4/11/1391 با معرفی نامه معتبر به دبیر خانه آبفای منطقه چهار شهر تهران  به نشانی خ بهشت ، ضلع جنوبی پارکشهر مراجعه ونسبت به در یافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

5- تاریخ ومحل تحویل اسناد : شرکت کنندگان می تواند پیشنهادات خودرا تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ15/11/1391 به دبیرخانه  آبفای منطقه چهار شهر تهران  درقبال اخذ رسید تحویل نمایند .

6-. تاریخ و زمان بازگشایی :  جلسه کمیسیون مناقصه به منظور بازگشایی پاکات ساعت 9:30 صبح روز دوشنبه مورخ 16/11/1391 خواهد بود.

7-مبلغ تضمین شرکت درمناقصه 000ر555ر134 (یکصد و سی و چهار میلیون و پانصد و پنجاه و پنج هزار) ریال  میباشدکه شرکت کنندگان در مناقصه می توانندبه صورت فیش واریزی نقدی ویا ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران  ویا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران ارسال نمایندو به پیشنهادهایی که فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش , سپرد ه های کمتر از میزان مقرر,چک شخصی ونظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8- به پیشنهادات فاقد امضاء ,مشروط ,مخدوش وپیشنهاداتی که بعد از مدت مقرراین آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- مدارک موردنیاز :         الف - معرفینامه کتبی   

    ب - فیش بانکی بمبلغ 500ر157 ریال بحسابجاری شماره  1- 6604100-2-160 نزدبانک اقتصاد نوین شعبه 15 خرداد  بنام شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران

     ضمناً هزینه درج آگهی مربوط به این مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد .

     برگزارکننده مناقصه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است . 

    سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.  

    سایت شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهرتهران  :  htt://t4ww.tpww.co.ir

    سایت ملی مناقصات :   http://iets.mporg.ir    

    سایت شرکت مهندسی:   http:tender.nww.ir

   سایت سازمان بازرسی:http://Tender.bazresi.ir      

                                                                                

 

                                                                    شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران

 

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.