آگهی تجدید مناقصه عمومی 39/91

مناقصه

شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 شهر تهران

شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 شهر تهران

روزنامه ایران

آگهی  تجدید مناقصه عمومی 39/91

 (دو مرحله ای)

 شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهرتهران در نظر دارد اجرای عملیات نگهداری و بهره برداری از شبکه و تاسیسات فاضلاب  ناحیه افسریه خودرا ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکارانی که دارای گواهی صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با حداقل پایه 5 در رشته آب ودارابودن حداقل یکسال سابقه انجام خدمات نگهداری و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب باشندواگذارنماید .

1- مدت ومحل اجراء :  ظرف مدت یکسال شمسی ازتاریخ 1/3/1392 درحوزه ی عملیاتی ناحیه افسریه شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران

2- مبلغ برآوردی مناقصه: 000ر875ر476ر5 ریال معادل (پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد و شش میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار) ریال

3- محل اعتبار : از محل اعتبارات جاری شرکت

4- مهلت ومحل دریافت اسناد مناقصه :متقاضیان شرکت در مناقصه مي توانند حداکثر تا ساعت 15 روز  شنبه مورخ 26/12/1391 با معرفی نامه معتبر به دبیر خانه آبفای منطقه چهار شهر تهران  به نشانی خ بهشت ، ضلع جنوبی پارکشهر مراجعه ونسبت به در یافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

5- تاریخ ومحل تحویل اسناد : شرکت کنندگان می تواند پیشنهادات خودرا تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 18/1/1392 به دبیرخانه  آبفای منطقه چهار شهر تهران  درقبال اخذ رسید تحویل نمایند .

6-. تاریخ و زمان بازگشایی : اولین جلسه کمیسیون مناقصه ساعت9:30صبح روزدو شنبه  مورخ 19/1/1392 و دومین جلسه کمیسیون مناقصه جهت بازگشایی پاکتهای (ج) راس ساعت 9:30 صبح روزشنبه  مورخ24/1/1392 خواهد بود.

7-مبلغ تضمین شرکت درمناقصه000ر806ر191( یکصد و نود و یک میلیون و هشتصد و شش هزار) ریال میباشدکه شرکت کنندگان در مناقصه می توانند ته صورت فیش واریزی نقدی ویا ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران  ویا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران ارسال نمایندو به پیشنهادهایی که فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش , سپرد ه های کمتر از میزان مقرر,چک شخصی ونظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8- به پیشنهادات فاقد امضاء ,مشروط ,مخدوش وپیشنهاداتی که بعد از مدت مقرراین آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- مدارک موردنیاز :         الف - معرفینامه کتبی   

    ب - فیش بانکی بمبلغ 000ر315 ریال بحسابجاری شماره  1- 6604100-2-160 نزدبانک اقتصاد نوین شعبه 15 خرداد  بنام شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران

     ضمناً هزینه درج آگهی مربوط به این مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد .

     برگزارکننده مناقصه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است . 

    سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.  

    سایت شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهرتهران  :  htt://t4ww.tpww.co.ir

    سایت ملی مناقصات :   http://iets.mporg.ir    

    سایت شرکت مهندسی:   http:tender.nww.co.ir

                                              

                                                                 شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران

 

 

 

 

 

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.