آگهی مناقصه عمومی 4/92 (دو مرحله ای)

مناقصه

شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 شهر تهران

شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 شهر تهران

اگهی مناقصه عمومی 4/92

 (دو مرحله ای)

 شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهرتهران در نظر دارد اجرای عملیات  لوله گذاری به منظور اصلاح وبازسازی شبکه توزیع آب وانشعاب آب خودرا ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکارانی که دارای سابقه کاری مرتبط با موضوع مناقصه  و دارای گواهی رتبه حداقل 5 در رشته آب یاتاسیسات  شهری از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشندواگذارنماید .

1- مدت ومحل اجراء :  ازتاریخ ابلاغ قرارداد تا پایان سال 1392درمحدوده عملیاتی شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران

2- مبلغ برآوردی مناقصه: 673ر317ر549ر14معادل ( چهارده میلیارد و پانصد و چهل و نه میلیون و سیصد و هفده هزار و  ششصد و هفتاد و سه )ریال

3- محل اعتبار : از محل اعتبارات جاری شرکت

4- مهلت ومحل دریافت اسناد مناقصه :متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا ساعت 15 روز  چهارشنبه مورخ 25/2/1392 با معرفی نامه معتبر به دبیر خانه آبفای منطقه چهار شهر تهران  به نشانی خ بهشت ، ضلع جنوبی پارکشهر مراجعه ونسبت به در یافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

5- تاریخ ومحل تحویل اسناد : شرکت کنندگان می تواند پیشنهادات خودرا تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 4/3/1392 به دبیرخانه  آبفای منطقه چهار شهر تهران  درقبال اخذ رسید تحویل نمایند .

6-. تاریخ و زمان بازگشایی : اولین جلسه کمیسیون مناقصه ساعت9:00صبح روزیکشنبه  مورخ 5/3/1392 و دومین جلسه کمیسیون مناقصه جهت بازگشایی پاکتهای (ج) راس ساعت 9:00 صبح روزیکشنبه  مورخ12/3/1392 خواهد بود.

7-مبلغ تضمین شرکت درمناقصه مبلغ000ر980ر469 (چهارصد و شصت و نه میلیون ونهصد و هشتاد هزار) ریال میباشدکه شرکت کنندگان در مناقصه می توانند ته صورت فیش واریزی نقدی ویا ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران  ویا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران ارسال نمایندو به پیشنهادهایی که فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش , سپرد ه های کمتر از میزان مقرر,چک شخصی ونظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8- به پیشنهادات فاقد امضاء ,مشروط ,مخدوش وپیشنهاداتی که بعد از مدت مقرراین آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- مدارک موردنیاز :         الف - معرفینامه کتبی   

    ب - فیش بانکی بمبلغ 000ر212 ریال بحسابجاری شماره  1- 6604100-2-160 نزدبانک اقتصاد نوین شعبه 15 خرداد  بنام شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران

     ضمناً هزینه درج آگهی مربوط به این مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد .

     برگزارکننده مناقصه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است . 

    سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.  

    سایت شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهرتهران  :  htt://t4ww.tpww.co.ir

    سایت ملی مناقصات :   http://iets.mporg.ir    

    سایت شرکت مهندسی:   http:tender.nww.co.ir

  سایت سازمان بازرسی کشور: http://tender.bazrasi.ir

                                                                                 شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.