اجرای عملیات اصلاح وبازسازی شبکه توزیع آب درمحدوده عملیاتی ناحیه بهارستان خودرا براساس فهرست بهای سال1395

مناقصه

95/25

شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 شهر تهران

شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 شهر تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.